لیست نشریات معتبر علمی پژوهشی کشور

دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دوفصلنامه آموزه‌های فلسفه اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دوفصلنامه آموزه‌های قرآنی

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فصلنامه آینه معرفت

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی

دوفصلنامه ادیان و عرفان

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

دوفصلنامه الهیات تطبیقی

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

فصلنامه اندیشه دینی

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

فصلنامه اندیشه نوین دینی

صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی

دوفصلنامه انسان‌پژوهی دینی

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

دوفصلنامه پژوهش دینی

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی

صاحب امتیاز: انجمن معارف اسلامی

فصلنامه پژوهش های ادبی قرآنی

صاحب امتیاز: دانشگاه اراک

دو فصلنامه پژوهش‌های ادیانی

صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب

فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی کلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

دوفصلنامه پژوهش های زبانشناختی قرآن

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

دوفصلنامه پژوهش‌های علم و دین

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

فصلنامه پژوهش‌های فقهی

صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش‌های فلسفی-کلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

دوفصلنامه پژوهش‌های قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی

دوفصلنامه پژوهشنامه ادیان

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

دوفصلنامه پژوهشنامه عرفان

صاحب امتیاز: انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

پژوهشنامه فلسفه دین

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشنامه قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

پژوهشنامه مذاهب اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)

دوفصلنامه حدیث‌پژوهی

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

فصلنامه حقوق اسلامی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فصلنامه عرفان اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی

دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه علوم حدیث

صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث

دوفصلنامه غرب‌شناسی بنیادی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دوفصلنامه فقه مقارن

صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی

فصلنامه فقه و اصول

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه مطالعات حقوقی معاصر

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

فصلنامه فلسفه دین

صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران

دوفصلنامه فلسفه و کلام اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه

دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

فصلنامه معرفت ادیان

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

فصلنامه پژوهش‌های‌ حقوقی

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی ‌شهردانش

فصلنامه پژوهشنامه معارف قرآنی

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه

دوفصلنامه قرآن و علم

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه

دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه

فصلنامه مطالعات قرآنی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

فصلنامه سراج منیر

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی